KS 1613

€ 9,75

KS 1613

€ 9,75

500 gram

Lazuriet

1020-1080⁰C